مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور و قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی

آئین نامه کارهای سخت و زیان آور

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

 

پرینت مطالب