در تهیه  و ساخت  حفاظ ها مراعات نکات  زیر   بر اساس آئین نامه حفاظت  در مقابل  خطرات  وسایل  انتقال  نیرو الزامی است

الف  – عمل  آنها موثر و قابل  اطمینان  باشد.

ب  – از دسترسی  به  قسمت های  خطرناک  ماشین  در موقع  کار جلوگیری  نماید.

ج  – برای  متصدی  دستگاه  در هنگام  کار ناراحتی  و مانعی  ایجاد نکند.

د – حتی  الامکان  موجب  نقصان  محصول  نگردد.

هـ- عمل  آن  بطور خودکار یا با حداقل  کوشش  انجام  گیرد.

و – متناسب  با نوع  ماشین  و کار آن  انتخاب  شود.

ز – مانع  روغن  کاری  – آزمایش  – تنظیم  و تعمیر ماشین  نگردد.

ح  – بر حسب  نوع  ماشین  و شرائط  کار آن  دوام  و استقامت  لازم  را دارا باشد.

ط  – دارای  ناهمواری  – زبری  زوایای  برنده  و زوائد تیز نباشد تا ایجاد خطراتی  ننماید.

ی – بالاخره  حفاظ  باید به طرزی  تهیه  شده  باشد که  از بروز هر گونه  خطری  جلوگیری نماید.

پرینت مطالب