فرآیند ایمنی سیستم عمدتاً مبتنی بر

۱ – شناسایی خطر در سیستم

۲ – ارزیابی ریسک خطر شناسایی شده

۳ – ارائه روشهای اصلاحی در سیستم برای حذف خطر با ریسک غیر قابل قبول و یا کاهش ریسک در حدی که قابل قبول باشد.

فرآیند ایمنی سیستم

پرینت مطالب