طبقه بندی انواع مکانها از نظر نوع خطرات حریق (گزیده ای از آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی)

مکانها از نظر خطر آتش سوزی با توجه به قابلیت اشتعال ، مقدار و نرخ حرارت آزادشده از آنها به ۵ طبقه زیر تقسیم بندی می شوند:

الف – مکانهای کم خطر: شامل مکانهای با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده محدود بوده یا تراکم مواد سوختنی در آنها کمتر از ۵٠ کیلوگرم در مترمربع باشد. مانند ساختمانهای اداری ، مسکونی ، بیمارستانها ، مساجد و اماکن مذهبی ، مهمانسراها و هتل ها.

ب – مکانهای با خطر متوسط گروه ١: شامل مکانهای با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده متوسط بوده یا تراکم مواد سوختنی در آنها بین ۵٠ تا ١٠٠ کیلوگرم در مترمربع یا انبارهای با ارتفاع چیدمان کمتر از ۲/۴ متر باشد مانند انبارهای معمولی پارکینگ ها ، رستوران ها

ج- مکانهای با خطر متوسط گروه ٢: شامل مکانهای با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزادشده متوسط بوده یا تراکم مواد سوختنی در آنها بین ١٠٠ تا ١۵٠ کیلوگرم در مترمربع یا انبارهای با ارتفاع چیدمان کمتر از ۴ متر باشد. مانند انبارهای صنعتی و تجاری ، کارگاه های تولیدی و صنعتی

د – مکانهای پرخطر گروه ١: شامل مکانهای با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و سرعت گسترش بالا بوده لیکن تراکم مواد سوختنی در آنها پایین باشد. مانند ساختمانهای حساس اداری آموزشی ، مخابراتی ، امنیتی و کارگاه های کوچک موادشیمیایی و آزمایشگاه ها

ه – مکانهای پرخطر گروه ٢: شامل مکانهای با قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و سرعت گسترش بالا بوده یا تراکم مواد سوختنی بالاتر از ١٠٠ کیلو گرم در مترمربع باشد. مانند پالایشگاه ها ، کارگاه های مواد شیمیایی و محصولات نفتی ، اتاق رنگ ، کارگاه های تولید مواد انفجاری

پرینت مطالب