عملیات مقدماتی تخریب (گزیده ای از آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب بعمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش ، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع ، سپر و حایل و ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها بعمل آید.

قبل از شروع کار، جریان برق ، گاز، آب و سایر خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمان های مربوطه به طور مطمئن قطع و در صورت نیاز به برقراری موقت آنها، این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سازمان های ذیربط و رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد.

منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کاملاً محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غیرمسئول به منطقه محصور شده جلوگیری بعمل آید.

در هنگام شب ، مرز منطقه محصور شده باید با نصب چراغ های قرمز و یا علایم مشخصه دیگر از قبیل تابلوهای شبرنگ و غیره مشخص گردد.

کلیه راه های ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جز راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده ، باید مسدود گردد.

کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب ، درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.

پرینت مطالب