وظایف سازمان بین المللی کار (بر گرفته از سایت مرکز تحقیقات)

الف – اشتغال تام و بالابردن سطح زندگی

ب – به کارگماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خویش را در آنها ابراز و به حداکثر در تامین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.

ج – ایجاد تضمین های لازم جهت عموم کارگران ذینفع از نظر امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آنها .

د – ایجاد امکان برای عموم افراد به ترتیبی که از ترقیات حاصل در مسائل مربوط به دستمزد و درآمد و مدت کار و دیگر شرایط کار به طور عادلانه بهرهمند شوند و همچنین تامین حداقل دستمزد در معاش جهت عموم اشخاصی که شغلی دارند و به چتر حمایت محتاج هستند.

ه – شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچنین همکاری کارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست اجتماعی و اقتصادی.

و – توسعه مقررات تامین اجتماعی به منظور تامین یک درآمد حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت احتیاج دارند و همچنین تامین معالجات پزشکی کامل .

ز- حمایت کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل

ح – حمایت از کودکان و مادران

ط – حمایت از تامین غذا و مسکن و وسایل تفریحی و فرهنگی

س – بوجود آوردن امکانات برابر در امور آموزشی و حرفه ای

پرینت مطالب