مقررات حاکم بر زایمان مادران کارگر

گزیده ای از قانون کار در ارتباط با موضوع زایمان

ماده ۷۶ – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰روز است حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد.برای زایمان توأمان ۱۴ روزبه مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره ۱- پس از پایان مرخصی زایمان ،کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد واین مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود

تبصره۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مـاده ۷۷  – درمواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ،نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ،کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ،بدون کسر حق السعی کار مناسب تر وسبک تری به او ارجاع می نماید.

ماده ۷۸ – در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس ازهرسه ساعت ، فرصت شیردادن بدهد. این تعداد جزء ساعات کارآنان محسوب می شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکزمربوط به نگهداری کودکان (ازقبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و.) را ایجاد نماید.

تبصره- آیین ناهه اجرایی ،ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار وامور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.

قانون کار که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار وسیصد شصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وموادی از آن مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در نهایت مشتمل بردویست وسه ماده و یکصد وبیست ویک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان ماه یکهزاروسیصد وشصت ونه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌
 ماده‌ ۳  – مرخصی‌ زایمان‌ تا سه‌ (۳) فرزند برای‌ مادرانی‌ که‌ فرزند خود را شیر می‌دهند در بخشهای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ چهار (۴) ماه‌ می‌باشد.

تبصره‌ ۱٫ مادران‌ شیرده‌ پس‌ از شروع‌ به‌ کار مجدد در صورت‌ ادامه‌ شیردهی‌ می‌توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی‌ کودک‌ روزانه‌ یک‌ ساعت‌ از مرخصی‌ (بدون‌ کسر از مرخصی‌ استحقاقی‌) استفاده‌ کنند.

تبصره‌ ۲٫ امنیت‌ شغلی‌ مادران‌ پس‌ از پایان‌ مرخصی‌ زایمان‌ و در حین‌ شیردهی‌ باید تأمین‌ شود.

قانونترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهیمشتمل‌ بر یازده‌ ماده‌ و چهار تبصره‌ در جسله‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ آذرماه‌ یک‌ هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

 قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب۱۳۷۴

ماده واحده ـ در ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت « چهار (۴) ماه» به عبارت « شش (۶) ماه» و در تبصره (۱) ماده یادشده عبارت « حداکثر تا ۲۰ ماهگی» به عبارت « حداکثر تا ۲۴ ماهگی» اصلاح می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره۱ـ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت مطالب