مراحل اداری بررسی حوادث ناشی از کار

۱- مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضائی (دادگستری یا مجمع قضائی) برای طرح شکوائیه یا دادخواست .

۲- بررسی شکوائیه حادثه دیده توسط مقام محترم قضائی و ارجاع به کلانتری مربوطه .

۳-  مراجعه حادثه دیده به کلانتری مربوطه جهت تشکیل پرونده و ارجاع نامه به اداره بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان جهت بررسی چگونگی ایجاد حادثه و اخذ برگه کسب نظر پزشکی قانونی .

۴- مراجعه حادثه دیده به پزشکی قانونی جهت تعیین میزان آسیب دیدگی و اعلام نظریه کتبی پزشکی

قانونی به کلانتری .

۵- مراجعه حادثه دیده به اداره بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان، یا اداره کار شهرستان، تحویل نامه کلانتری جهت بررسی صحنه حادثه توسط بازرسی کار .

۶- تنظیم گزارش بر اساس شواهد و قرائن و مذاکره با شهود حادثه و کارفرما و غیره .

۷- تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار شهرستان به کلانتری به منظور ارجاع به مراجع قضائی برای تعیین قصور هر یک از طرفین موثر در بروز حادثه .

۸- انجام کلیه مراحل بالا که از طریق اداره کار انجام می شود رایگان می باشد و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی به نظر بازرس کار، بررسی حادثه با نظر مقام قضائی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است .

۸-  کارفرمایان موظفند پس از وقوع حادثه نسبت به تکمیل فرم حادثه و ارسال به ادارات کار و سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند .

پرینت مطالب