کار انسان محصول عوامل بسیار متعدد و متنوعی است که از آن جمله می توان به متغیرهای انسانی مانند شخصیت، ادراک، نگرشها، هوش، استعداد و … همچنین متغیرهای فیزیکو شیمیائی محیط  کار، مدیریت و غیره که مجموعــاً شرایط محیــط کار نامیده می شوند، اشاره نمود. مسلماً شرایط محیط کار علی الخصوص عوامل فیزیکی علاوه بر بازده، آثار فیزیولوژیکی و روانی بر کارگران خواهد داشت درجه حرارت، روشنائی، فشار، سروصدا و غیره از عوامل فیزیکی محیط کار هستند که بر بهداشت روانی انسان تاثیر بارزی دارند.

معمولاً برای مطالعه اثر شرایط محـــیط کار بر افراد از معــیارهای متفاوتی استـفاده می کنند. سه معیار اصلی عبارتند از معیارهای فیزیولوژیک، روانی و تولیدی.

وقتی انسان کار می کند مخصوصاً زمانی که کار نوعاً بدنی باشد در حالات فیزیولوژیک او تغییرات بسیار متنوعی بوجود می آید. برای نشان دادن تغییرات فیزیولوژیک ارگانیسم ، شاخصهائی مانند آهنگ ضربان قلب، فشار خون، مصرف اکسیژن، آهنگ تنفس، ترکیب خون، مقاومت الکتریکی پوست و غیره وجود دارد. بدیهی است که تغییرات فیزیولوژیک در کارهای جسمی مهمتر از کارهای فکری است.

علاوه بر آثار فیــزیولوژیک محیط کار اثــرات روانـی آن نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. خستگی ذهنی و روانی، احساس کسالت و کوفتگی، بی میلی به کار، دلزدگی، چشم پوشی از کار و یا ترک کارو … می توانند ناشی از شرایط نامناسب محیط کار باشند.

*** متن فوق مقدمه مقاله ای با عنوان آثار فیزیولوژیکی و روانی سروصدا است که در صورت تمایل به مطالعه آن از طریق ایمیل با مدیر وب سایت تماس بگیرید. ***

پرینت مطالب