مسئولین ایمنی

آیین نامه بکار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها

هدف:این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی درکارگاه های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری ازحوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشورتدوین گردیده است.

دامنه شمول: این آیین نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱:کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره ( ۱)،افرادی را که مطابق این آیین نامه تایید صلاحیت شده اند را به عنوان مسوول/ مسوولان ایمنی بکارگیری نماید.

تبصره:تمامی افرادی که با یکی ازعناوین:مسوول حفاظت فنی، افسرایمنی، ناظرایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند،مشمول این آیین نامه بوده و لازم است …

آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها

راهنمای اجرایی آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها