ایمنی پیمانکاران

به استناد مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آئین‎نامه ایمنی امور پیمانکاری جهت تامین اهداف زیر تدوین شده است.

٭ تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)

٭ تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران

٭ توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری

٭ ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله

٭ ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور

دامنه کاربرد

این آیین‌نامه تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.

آئین نامه امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آئین نامه امور پیمانکاری