قانون کار

اولین بار در قانون مدنی مصوب سال ١٣٠٧ در مواد ۵١٢ و ۵١۵ راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل و زارت کار و تبلیغات در سال ١٣٢۵ اولین قانون کار مشتمل بر ٢١ ماده و ١۵ تبصره در سال ١٣٢٨ به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر ۶٠ ماده و ٣٣ تبصره در سال ١٣٣٧ به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال ١٣۶٩ بر روا بط کار حاکم بود . در سال ١٣۶٩ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ١٢ فصل، ٢٠٣ ماده و ١٢١ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از ١۴ اسفند سال ١٣۶٩ به مورد اجرا گذاشته شد .

*** متن قانون کار جهموری اسلامی ایران در صفحه “قانون کار و آئین نامه ها” برای مشاهده بازدید کنندگان قرار داده شده است. ***