قانون بیمه بیکاری

مستند به ماده ۱ قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار نیز باشند مشمول قانون مزبور خواهند بود. در لینک زیر می توانید فایل آن را دانلود نمایید.

قانون بیمه بیکاری