بخشنامه های مزد

 ماده ۴۱ قانون کار- شورای عالی کارهمه ساله موظف است ،میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشورویا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تامین نماید. ۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزدبدون آنکه مشخصات جسمی وروحـی کارگران وویژگی های کار مـحول شده را مورد توجه قرار دهـد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید . تبصره -کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کاردرساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایندودر صورت تخلف ، ضامن تآدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده وحداقل مزد جدید می باشند .

در جدول زیر بخشنامه های مزد از سال ۵۸ لغایت سالجاری کنجانده شده است ولیکن لینک های ۲۰ سال آخر فعال است. در صورتی که به بخشنامه های سال های قبل نیاز داشته باشید مدیر وب سایت را مطلع نمایید.

بخشنامه مزد ۱۳۵۸ بخشنامه مزد ۱۳۵۹ بخشنامه مزد ۱۳۶۰ بخشنامه مزد ۱۳۶۱ بخشنامه مزد ۱۳۶۲
بخشنامه مزد ۱۳۶۳ بخشنامه مزد ۱۳۶۴ بخشنامه مزد ۱۳۶۵ بخشنامه مزد ۱۳۶۶ بخشنامه مزد ۱۳۶۷
بخشنامه مزد ۱۳۶۸ بخشنامه مزد ۱۳۶۹ بخشنامه مزد ۱۳۷۰ بخشنامه مزد ۱۳۷۱ بخشنامه مزد ۱۳۷۲
بخشنامه مزد ۱۳۷۳ بخشنامه مزد ۱۳۷۴ بخشنامه مزد ۱۳۷۵ بخشنامه مزد ۱۳۷۶ بخشنامه مزد ۱۳۷۷
بخشنامه مزد ۱۳۷۸ بخشنامه مزد ۱۳۷۹ بخشنامه مزد ۱۳۸۰ بخشنامه مزد ۱۳۸۱ بخشنامه مزد ۱۳۸۲
بخشنامه مزد ۱۳۸۳ بخشنامه مزد ۱۳۸۴ بخشنامه مزد ۱۳۸۵ بخشنامه مزد ۱۳۸۶ بخشنامه مزد ۱۳۸۷
بخشنامه مزد ۱۳۸۸ بخشنامه مزد ۱۳۸۹ بخشنامه مزد ۱۳۹۰  بخشنامه مزد۱۳۹۱  بخشنامه مزد ۱۳۹۲
بخشنامه مزد ۱۳۹۳ بخشنامه مزد ۱۳۹۴  بخشنامه مزد ۱۳۹۵ بخشنامه مزد ۱۳۹۶  بخشنامه مزد ۱۳۹۷
بخشنامه مزد ۱۳۹۸