آشنایی با مدیر وب سایت

نام و نام خانوادگی: علی امینی / متولد ۱۳۵۳ – میانه

E-mail: Elshanaa@gmail.com

سوابق تحصیلی

مقطع

نام دانشگاه/موسسه رشته گرایش

دکترای تخصصی

دانشگاه تبریز

فوتونیک

فیزیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

مهندسی نانو فوتونیک

نانو فوتونیک

کارشناسی دانشگاه آزاد شیمی

کاربردی

سوابق شغلی مرتبط با موضوع ایمنی

محل اشتغال/ همکاری با

شغل /رشته شغلی تاریخ

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه

بازرس کار

از سال ۸۳

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز – سایت میانه (گروه مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی)

استاد

از سال ۹۳

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال غرب کشور

مدرس

از سال ۹۰

مشاور حفاظت فنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کارکشور در امور آموزش مشاور

از سال ۹۵