قانون کار و روابط کار

آموزش های مرتبط با روابط کار اعم از مباحث حقوق و دستمزد کارگران، مرخصی های کارگری، نحوه کارکرد (روزکار، شب کار، نوبتکار و …) قرارداد کار (مدت موقت و کار معین، کارمزدی، کارمزد ساعتی و مزد ساعتی)، مراجع حل اختلاف و آئین دادرسی کار، الزامات حفاظتی و ایمنی قانون کار، طبقه بندی مشاغل و … بر اساس درخواست کارفرمایان، کارگران و سایرین، ضمن تعیین سرفصل توسط ایشان، بصورت رایگان و بدون صدور گواهی دوره برگزار می گردد.

تاکید می نماید که آموزش های روابط کار صرفاً جنبه فراگیری مطالب مورد نیاز کارفرمایان، مسئولین واحدهای اداری و مالی، نمایندگان کارگران و اعضای شورای اسلامی کار، تشکل های کارگری، صنفی و کارفرمایی را دارد.