جزوه آموزشی ایمنی و حفاظت فنی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارگران پیمانکار)

ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان پیمانکار)

برای دانلود جزوه آموزش عمومی ایمنی برای مسئولین ایمنی از طریق آدرس زیر اقدام نمایید.

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2017/9/7214.pdf?t=636402069095977370