آموزش مسئولین ایمنی

آیین نامه بکار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها ارتقای سطح ایمنی درکارگاه های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری ازحوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشورتدوین گردیده است.
ماده ۱ آیین نامه بکار گیری مسوول ایمنی در کارگاه ها:کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره ( ۱)،افرادی را که مطابق این آیین نامه تایید صلاحیت شده اند را به عنوان مسوول/ مسوولان ایمنی بکارگیری نماید.
تبصره:تمامی افرادی که با یکی ازعناوین:مسوول حفاظت فنی، افسرایمنی، ناظرایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند،مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه،در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند.

*** با لینک زیر می توانید آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها و راهنمای اجرایی آن را دانلود کنید. ***

آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها

راهنمای اجرایی آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها